Sidan publicerades senast 2009-04-29
Logga ekonomi-info
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ARTIKLAR »   Artikelbas 2005 »   De nya reglerna för beskattning av ägare i fåmansföretag är nu fastställda »   

De nya reglerna för beskattning av ägare i fåmansföretag är nu fastställda

Riksdagen har, med vissa mindre ändringar, antagit regeringens förslag till nya skatteregler för utdelning och kapitalvinst för ägare i fåmansföretag, de s.k. 3:12-reglerna. I förhållande till regeringens förslag innebär riksdagsbeslutet att andelar i s.k. oäkta bostadsrättsföreningar tills vidare inte skall omfattas av de nya reglerna.¤ Det innebär att medlemmarna under en övergångstid får behålla den skattenedsättning som de s.k. lättnadsreglerna innebär. Därutöver innebär riksdagens beslut endast förtydliganden på några punkter.


Nedan ges en kortfattad beskrivning av de nya reglerna.

1. Syftet med reglerna
Det övergripande syftet med de särskilda reglerna är fortsatt att förhindra att högbeskattade arbetsinkomster omvandlas till lägre beskattade kapitalinkomster. Aktiva ägare skall emellertid varje år kunna bli kapitalinkomstbeskattad dels för ett belopp som han/hon tillfört företaget, dels för ett belopp som beror på hur mycket sysselsättning företaget skapar. Reformeringen tar sikte på att förbättra och förenkla regelverket och ge ägare som bidrar till en ökad sysselsättning större möjligheter att ta ut kapitalbeskattad utdelning.

2. Kvalificerade andelar
Reglerna för när en andel är kvalificerad, d.v.s. föremål för beskattning enligt 3:12-reglerna, har inte ändrats. En ägare (eller närstående till ägaren) som är verksam i betydande omfattning i ett företag eller i ett annat företag med samma eller likartad verksamhet innehar således kvalificerade andelar i företaget.

Om en utomstående, direkt eller indirekt, äger andelar i betydande omfattning i företaget och har rätt till utdelning, anses andelarna i företaget kvalificerade bara om särskilda skäl föreligger.

Vad som menas med ”verksam i betydande omfattning” är något oklart, men så mycket torde vara klart att om ägaren endast är styrelseledamot så anses han normalt inte ha varit verksam i betydande omfattning (se bl a RÅ 1999 not 87, RÅ 2000 not 164, RÅ 2002 Ref 21 och RÅ 2004 Ref 125). Har en närstående arbetat i företaget kan ägarens aktier dock ändå anses kvalificerade.

Också innebörden av ”samma eller likartad verksamhet” är oklar. Så mycket torde dock numera kunna utläsas av rättspraxis att om det andra företaget endast innehar en fastighet, ägaren inte har varit mer än styrelseledamot i det företaget och inte utfört annat aktivt arbete i företaget samt fastigheten inte tidigare ägts av det företag i vilket ägaren varit/är aktiv, så är andelarna i det fastighetsförvaltande företaget inte kvalificerade (se bl.a. RÅ 1997 Ref 48 I och II, RÅ 1999 Ref 28 och RR mål 4041-04)

3. Gränsbelopp
Gränsbelopp skall beräknas för kvalificerade andelar. Det är viktigt att komma ihåg att årets gränsbelopp skall tillgodoräknas den som äger en andel vid utdelningstillfället (d.v.s. den bolagsstämma vid vilken det beslutas om utdelning) och om det inte lämnas någon utdelning skall årets gränsbelopp tillgodoräknas den som äger en andel vid årets utgång. Om det lämnas flera utdelningar under året skall årets gränsbelopp tillgodoräknas den som äger andelen vid det första utdelningstillfället.

För bestämmande av det årliga gränsbeloppet finns två alternativa regler.

Alternativ 1

Gränsbeloppet är summan av:
 • aktiernas omkostnadsbelopp (eller uppräknat omkostnadsbelopp om aktierna anskaffats före 1990 alternativt justerat kapitalunderlag om aktierna förvärvats före 1992) multiplicerat med statslåneräntan vid utgången av november månad året före beskattningsåret plus 9 procentenheter (statslåneräntan den 30 november 2005 var 3,26 %. Uppräkningsräntan vid beräkning av gränsbelopp 2006 är alltså 12,26 %),


 • och

 • ett lönebaserat utrymme som utgör 20 % av löneunderlaget plus 30 % av den del av löneunderlaget som överstiger 60 inkomstbasbelopp (för 2005 2.598.000 kr).


 • Löneunderlaget utgörs av de sammanlagda kontanta lönerna i företaget och dess dotterföretag under året före beskattningsåret minskat med 10 inkomstbasbelopp. Det skall observeras att löneunderlaget alltså inte omfattar förmåner av olika slag. Däremot omfattar det även ägarens egen lön, löner till anställda som är bosatta inom hela EES-området och sådana löner för anställda (inklusive aktieägare och närstående till honom) som inte skall beskattas i Sverige enligt sexmånaders- eller ettårsregeln eller enligt ett skatteavtal.

  Till gränsbeloppet får också läggas eventuellt sparat utdelningsutrymme multiplicerat med statslåneräntan plus 3 procentenheter.


  Alternativ 2

  Andelsägaren kan välja att beräkna gränsbeloppet enligt en schablonmetod. Gränsbeloppet är då ett och ett halvt inkomstbasbelopp (för 2005: 64.950 kr). Till detta får läggas eventuellt sparat utdelningsutrymme multiplicerat med statslåneräntan plus 3 procentenheter.

  4. Villkor för att få tillgodoräkna sig ett lönebaserat utrymme
  För att andelsägaren skall få tillgodoräkna sig en andel av löneunderlaget enligt alternativ 1 fordras att hans/hennes eller närståendes lön inte understiger det lägsta av 6 inkomstbasbelopp (2005: 259.800 kr) plus 5 % av den sammanlagda kontanta ersättningen och 15 inkomstbasbelopp (2005: 649.500 kr). Att notera här är att med ”den sammanlagda kontanta ersättningen” avses här den kontanta ersättningen utan reduktion med 10 inkomstbasbelopp.

  Det lönebaserade utrymmet skall beräknas för dels andelar i fåmansföretag dels andelar i företag som upphört att vara fåmansföretag men där andelarna fortfarande är kvalificerade under en femårsperiod efter det att företaget upphörde att vara fåmansföretag.

  Lönebaserat utrymme får inte beräknas för andelar som är marknadsnoterade eller för andelar som mottagits vid ett andelsbyte och som är kvalificerade endast på grund därav.

  5. Skattesats
  Av utdelning som uppgår till högst gränsbeloppet skall 2/3 beskattas i inkomstslaget kapital (skatten = utdelningen x 2/3 x 30 %). Utdelning som överstiger gränsbeloppet skall beskattas i inkomstslaget tjänst.

  Understiger den faktiska utdelningen gränsbeloppet skall skillnaden (det sparade utdelningsutrymmet) föras vidare till nästa år och får då uppräknas med statslåneräntan plus 3 procentenheter. Vid arv, testamente, gåva eller bodelning övertas den tidigare ägarens sparade utdelningsutrymme av förvärvaren.

  6. Beskattning av kapitalvinster
  En kapitalvinst som överstiger det sparade utdelningsutrymmet skall tas upp i inkomstslaget tjänst. Taket för vad som skall beskattas i inkomstslaget tjänst är dock 100 inkomstbasbelopp (beskattningsåret 2006: 4.330.000 kr). Skillnaden mellan justerat kapitalunderlag (i de fall andelarna anskaffats före 1992) och den faktiska anskaffningsutgiften skall beskattas i inkomstslaget kapital (men utan reduktion till 2/3). Om en andel avyttras utan att utdelning lämnats under året skall det sparade utdelningsutrymmet räknas upp med statslåneräntan plus 3 procentenheter.

  Vinst som överstiger eventuellt sparat utdelningsutrymme och 100 inkomstbasbelopp beskattas i inkomstslaget kapital (utan reduktion av beskattningsunderlaget till 2/3 delar).

  Det bör särskilt noteras att för att säljaren skall få tillgodoräkna sig avyttringsårets gränsbelopp måste först bolagsstämma hållas och utdelning ske (57 kap. 11 § tredje stycket IL). Lämnas det inte någon utdelning skall årets gränsbelopp tillgodoräknas den som äger andelarna vid årets utgång (om försäljningen sker under året är ägaren vid årets utgång normalt köparen).

  7. Andra delägarrätter än andelar
  Reglerna för beskattning av kvalificerade andelar skall också tillämpas på andra delägarrätter som teckningsrätter och liknande liksom på vinstandelsbevis, kapitalandelsbevis, konvertibler och optioner. Årets gränsbelopp är för sådana instrument anskaffningsvärdet multiplicerat med statslåneräntan plus 1 procentenhet. Något lönebaserat utrymme får inte tillgodoräknas.

  8. Övriga onoterade andelar
  Eftersom reglerna för beräkning av s.k. lättnadsutrymme (skattefri del) slopas har innehavare av andra onoterade andelar än kvalificerade andelar kompenserats genom att skattesatsen sänks till 25 % på utdelning och kapitalvinst. Men detta gäller inte om de onoterade andelarna marknadsnoterats och inte heller andelar i privatbostadsföretag.

  9. Övergångsregler
  De nya reglerna träder som nämnts inledningsvis ikraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången vid 2007 års taxering.

  Sparat utdelningsutrymme fram till och med år 2005 beräknas enligt gamla regler och får föras över i det nya systemet.

  Sparat lättnadsutrymme som finns vid utgången av 2005 får utnyttjas under beskattningsåren 2006 – 2010 vid beskattningen av utdelning och kapitalvinst.

  FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


  ARTIKELARKIV  
  Artiklar 2018  
  Artiklar 2017  
  Artiklar 2016  
  Artiklar 2015  
  Artiklar 2014  
  Artiklar 2013  
  Artiklar 2012  
  Artiklar 2011  
  Copyright © 1999-2018 Hogia


  Tipsa en vän