Sidan publicerades senast 2009-04-20
Logga ekonomi-info
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   NYHETSBREV »   Nyhetsbrev 2001 »   Nr 2- 2001 »   

Ekonomi-info nr 2- 2001


Kostnadsfritt nyhetsbrev från Hogia Ekonomi AB. Sveriges största nyhetsbrev inom ekonomi, redovisning och skatter. Nu 45 579 prenumeranter.
Hej! I detta nummer redogör vi för nya anpassningar till EG-rätten på företagsskatteområdet. Framförallt har koncernbidragsreglerna blivit mer gynnsamma för koncerner med utländska dotterbolag. Vi tar bl a också upp de redovisningsrekommendationer som har trätt ikraft vid årskiftet. Har ni synpunkter eller tips på ämnen vi ska behandla, skicka dem till: anita.kasto@hogia.se.
Innehåll: Nyheter:
 • Nya anpassningar till EG-rätten på företagsskatteområdet
 • 1. Koncernbidrag 2. Utdelning på näringsbetingade andelar 3. Utskiftning från ekonomisk förening 4. Avdrag egenavgifter för näringsverksamhet i utlandet
 • Skattesatser på personbefordran
 • Villkorat aktieägartillskott inget finansiellt instrument
 • Avdrag för underskott i näringsverksamhet
 • Priserna svagt nedåt och lägre inflationstakt
 • Ny aktiebolagslag 2004
 • Tips:
 • Nya rekommendationer från årsskiftet
 • Veckans fråga: Anställningsstöd och skattedeklarationen
 • Beräkning av bilförmån
 • Nya registreringsavgifter
 • Viktiga datum
 • Privattipset:
 • Gör en extra inbetalning av skatt senast 12 februari!

 • Nyheter:
  Nya anpassningar till EG-rätten på företagsskatteområdet 1. Koncernbidrag
  Enligt våra nuvarande regler kan koncernbidrag endast lämnas inom en koncern om moderföretaget är svenskt och dotterföretagen är svenska aktiebolag eller ekonomiska föreningar. Den nya anpassningen som skett till EG-rätten innebär att utländska bolag som hör hemma i en stat inom EES (EG-länderna samt Norge, Island och Lichtenstein) skall jämställas med motsvarande svenska företag om både givare och mottagare är skattskyldiga i Sverige. Beslutet innebär att svensk lag anpassas till vad som följer av EG-domstolens avgörande. Vidare skall ett utlandsägt fast driftsställe i Sverige likställas med ett svenskt dotterföretag, om verksamheten bedrivs av ett utländskt bolag som hör hemma i en stat inom EES. Detsamma skall gälla om mottagaren är ett sådant svenskt företag som på grund av skatteavtal har hemvist i en stat inom EES, om det bedriver näringsverksamhet i Sverige genom ett fast driftställe. 2. Utdelning på näringsbetingade andelar Om ett utländskt bolag driver verksamhet i Sverige från ett fast driftsställe här, ska det skattefritt kunna ta emot utdelning på andelar som är knutna till driftsstället under de förutsättningar som hade gällt om utdelningen i stället tagits emot av ett svenskt företag. Det utländska företaget måste dock höra hemma inom en stat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES (EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) och motsvara ett sådant svenskt företag som kan ta emot skattefri utdelning. För övriga utländska juridiska personer, som hör hemma i andra stater än de nämnda, bör man kontrollera med Skattemyndigheten om skatteavtal finns mellan Sverige och det berörda landet. 3. Utskiftning från ekonomisk förening Om en svensk ekonomisk förening ombildas till ett svenskt aktiebolag, ska aktierna som skiftas ut till medlemmarna inte behandlas som utdelning. Utskiftning i samband med att föreningen upplöses ska behandlas som utdelning. Om den ekonomiska föreningen istället är en utländsk person, kommer utskiftningen att beskattas enligt kapitalvinstreglerna. 4. Avdrag egenavgifter för näringsverksamhet i utlandet Avdrag för beräknade egenavgifter för beskattningsåret får göras även för egenavgifter som kommer från inkomstslaget näringsverksamhet som bedrivs utomlands. Ändringarna i bl a inkomstskattelagen och avräkningslagen trädde ikraft den 1 januari 2001. Mer om anpassningar på företagsskatteområdet till EG-rätten kan du läsa på: RSV. Skattesatser på personbefordran Den 1 januari 2001 sänktes momsen på personbefordran från 12% till 6%. Med personbefordran avses transport av passagerare och det bagage som dessa medför. Även motorfordon som passagerare medför ingår i begreppet personbefordran liksom hyttplats eller sittplats. Syftet med transporten är avgörande om transporten ska beskattas som persontransport eller som varutransport. I begreppet persontransport (6%) ingår följande:
 • Transporter av passagerare inräknat hyttplats eller sittplats
 • Bagage, inräknat cyklar som medföljer passagerare
 • Motorfordon som passagerare medför vid färjetransporter
 • Bussar och taxi med passagerare
 • Mer info:
  RSV. Villkorat aktieägartillskott inget finansiellt instrument Kammarrätten (KR) i Göteborg fastslog i en dom att ett villkorat aktieägartillskott inte kan betraktas som ett finansiellt instrument enligt SIL (Lagen om Statlig Inkomstskatt). Vill du läsa mer om rättsfallet se: ekonomi-info.nu. Avdrag för underskott i näringsverksamhet Kammarrätten (KR) har i en dom påfört skattetillägg för ett felaktigt beräknat avdrag för underskott i näringsverksamhet. I det aktuella fallet hade näringsidkaren yrkat avdrag för underskott i näringsverksamheten men underlåtit att ta hänsyn till en ackordsuppgörelse med bank som gjordes innan näringsverksamheten definitivt upphörde. Avdrag får göras enligt reglerna om reaförlust för kvarstående underskott när en förvärvskälla upphör inom inkomstslaget näringsverksamhet. En förvärvskälla har inte upphört så länge någon tillgång eller skuld finns kvar. Detta innebär att förlusten måste vara definitiv och verklig. För mer info se: RSV. Priserna svagt nedåt och lägre inflationstakt Konsumentprisindex (KPR) sjönk med i genomsnitt 0,1 procent från november till december. Under samma period förra året steg konsumentpriserna med i genomsnitt 0,2 procent. KPR för december var 262,5. Inflationstakten, räknad som förändringen under de senaste tolv månaderna, var i december 1,4 procent, vilket innebär en sänkning jämfört med november då den var 1,7 procent. För mer info se: SCB. Ny aktiebolagslag 2004 Aktiebolagskommittén har nu lämnat sitt slutbetänkande om en ny aktiebolagslag som föreslås träda ikraft 2004. Den nya lagen skall ersätta 1975 års aktiebolagslag. I slutbetänkandet sammanfattas kommitténs förslag varav en del redan lett till flera delreformer i lagstiftningen. Nya bestämmelser om t ex bolagsbildning, möjligheter att överlåta aktier, deltagande i bolagsstämmor via Internet samt kapitalökning med hjälp av t ex fristående teckningsoptioner. Läsarerbjudande: Ny aktiebolagslag för aktiva aktieägare! Aktiebolagskommitténs slutbetänkade (SOU:2001:001) sammanfattar hela förslaget till en ny aktiebolagslag. Både gamla förslag som redan lett till flera delreformer liksom samtliga nya förslag presenteras. Utgivare är Justitiedepartementet. För mer info och beställning: internetshop.se.
  Tips: Nya rekommendationer från årsskiftet Från och med den 1 januari 2001 har följande nya rekommendationer från Redovisningsrådet trätt ikraft: RR 9 Inkomstskatter RR 10 Entreprenader och liknande uppdrag RR 11 Intäkter RR 12 Materiella anläggningstillgångar RR 13 Intresseföretag RR 14 Joint Ventures RR 18 Resultat per aktie RR 20 Delårsrapportering För mer info se: ekonomi.info.nu. Beställ rekommendationerna här: Redovisningsrådet. Veckans fråga: Anställningsstöd och skattedeklarationen FRÅGA: Jag har anställt en långtidsarbetslös person och nu undrar jag hur jag skall redovisa det särskilda anställningsstödet som erhålls. Skall jag ta upp ersättningen på skattedeklarationen? SVAR: Nej du skall inte ta upp ersättningen på skattedeklarationen. Anställningsstödet betalas ut på så sätt att arbetsgivaren tillgodoförs stödet genom kreditering av skattekontot. Insättningen på skattekontot görs månaden efter den månad rekvisitionen kom in till AMS Ekonomitjänster. Skattekontot krediteras den dag då arbetsgivaravgifter och avdragen skatt ska vara betalda. Det innebär att det belopp som arbetsgivaren ska betala in på sitt skattekonto kan minskas med anställningsstödet. AMS Ekonomitjänster lämnar besked om stödbeloppets storlek inför varje utbetalning. Läsarerbjudande: Vidareutbilda dig inför bokslutet! Hogia Art Utbildning har några platser kvar på februari-kurserna i Göteborg och Stockholm. Göteborg: Fortsättningskurs i Redovisning 12/2. Grundkurs i bokslut 13/2 Stockholm: Fortsättningskurs i Redovisning 14/2. Grundkurs i bokslut 15/2 Om ni istället vill gå våra endagars grundkurser i Redovisning, Leverantör och Fakturering/Kundreskontra så går dessa kurser den 26/2 - 28/2 både i Göteborg och Stockholm. De tre första kunderna som bokar kurs får två biobiljetter var! Hör av dig via e-post till: kristina.wilhelmsson@hogia.se eller kerstin.nordin@hogia.se Beräkning av bilförmån Bilförmån för år 2001 kan beräknas enligt följande mall: 11 070 kr (30% av prisbasbeloppet) + 3,795% av nybilspriset + 9% av nybilspriset t o m 276 750 kr + 20% av den del av nybilspriset som överstiger 276.750 kr. På RSV:s webbplats kan man genom ett hjälpprogram få fram bilförmånsvärden, både för 2000 och 1999. Se: RSV. Om du vill ha en lite mer omfattande programvara kan du hämta hem det gratis här: Hogia. Nya registreringsavgifter Patentverket (PRV) har från och med den 1 januari 2001 höjt vissa av sina registreringsavgifter. Bland annat är avgiften för nyregistrering av aktiebolag höjd från 1 100 kr till 1 700 kr. Nyregistrering av handelsbolag och enskilda firmor har höjts från 750 kr till 800 kr. För mer info se: PRV. Läsarerbjudande: Kreditupplysningar via Internet CreditSafe är det kreditupplysningsföretag som har specialiserat sig på kreditupplysningar via Internet. Man erbjuder kreditupplysningar på alla företag och privatpersoner i Sverige samt kreditbevakning för 30 till 60 procent lägre pris än normalt på marknaden. Ekonomi-infoläsare erbjuds nu 10 st gratis kreditupplysningar att användas inom en vecka f r o m anmälningsdatum. Ring 031-7255 000 eller faxa på 031-7255 036 och ange koden Hogia 01 vid beställning. För mer info se: Creditsafe.
  Viktiga datum Här kan du läsa viktiga datum: ekonomi-info.nu.
  Privattipset: Gör en extra inbetalning av skatt senast 12 februari Räknar du med en kvarskatt som överstiger 20 000 kr, gör en extra inbetalning av skatt på den del som överstiger 20 000 kr. Om betalningen är bokförd på ditt skattekonto senast den 12 februari 2001 slipper du kostnadsränta helt. Missar du det datumet behöver du enbart betala ränta dag för dag. För mer info se: ekonomi-info.nu och RSV. Läsarerbjudande: Deklarera och räkna ut ev kvarskatt med Hogias skatteprogram Oavsett om du är privatperson, företagare eller deklarerar för dina klienter så kan vi erbjuda ett av marknadens bästa skatteprogram:
 • Hogia Skatt Privat är ett utmärkt hjälpmedel för familjens deklarationer.
 • Hogia Skatt Företag är ett komplett deklarationsprogram för företag och företagare.
 • Hogia Skatt Proffs är det ovärderliga hjälpmedlet för dig som professionellt arbetar med deklarationer.
 • Kontakta Catrine Rutgersson på tel 0303-667 76 eller e-post cathrine.rutgersson@hogia.se för mer information om Hogia Företag Skatt. För mer information om programmen och för att beställa: Hogia.
  Redaktionsinformation och prenumeration: Copyright © Hogia Ekonomi AB, 2000. Citera gärna, men ange Hogia Ekonomi-info som källa. Redaktörer: Anita Kastö och Vivi-Anne Segertoft. Syftet med nyhetsbrevet är att sammanfatta viktigare nyheter och tips inom ekonomi-, redovisnings- och skatteområdet. Nyhetsbrevet är av generell karaktär och kan inte ersätta rådgivning i det enskilda fallet. Informationen i nyhetsbrevet baseras på källor som vi bedömt som tillförlitliga. Vi tar ej ansvar för den skada som kan uppkomma p g a fel eller brister i den lämnade informationen. Arkiv för tidigare nummer hittar du genom att klicka här: ekonomi-info.nu. Ekonomi-info är helt gratis och skickas ut varannan vecka. Rekommendera gärna nyhetsbrevet till kollegor, vänner och bekanta. Prenumerera på Ekonomi-info, klicka här: prenumerera. Prenumerera på Kredit-info med inriktning på kreditbedömning, klicka här: prenumerera. Prenumerera på Mäklar-info med inriktning på fastighetsmäklarbranschen, klicka här: prenumerera. Adressändring och avbeställning prenumeration, klicka här: ändring. Hogia Ekonomis webbplats, klicka här: hogia.se/ekonomi.

  FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


  EKONOMI-INFO  
  Nyhetsbrev 2018  
  Nyhetsbrev 2017  
  Nyhetsbrev 2016  
  Nyhetsbrev 2015  
  Nyhetsbrev 2014  
  Copyright © 1999-2018 Hogia


  Tipsa en vän