Sidan publicerades senast 2015-10-28
Logga ekonomi-info
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ARTIKLAR »   Artiklar 2015 »   Enklare redovisning för mindre företag »   

Enklare redovisning för mindre företag

Regeringen har kommit med en proposition där man bl a föreslår ändringar i årsredovisningslagen för att anpassa de svenska redovisningsreglerna till EU:s nya redovisningsdirektiv. Direktivet antogs 2013 och ersätter de fjärde och sjunde bolagsrättsliga direktiven om årsredovisning respektive koncernredovisning. Det är ett led i EU:s strävan att förenkla regelverken för företag som verkar inom EU, framför allt för små företag.

De ändringar som regeringen nu föreslår i årsredovisningslagen är bl a följande:
 • Mindre företag ska i fortsättningen inte behöva lämna notupplysningar om:
  - Finansiella instrument och finansiella anläggningstillgångar
    som inte värderas till verkligt värde.
  - Ränta som har räknats in i anskaffningsvärdet för en
    anläggningstillgång.
  - Vinstandelsbevis, konvertibla skuldebrev, optioner och liknande
    rättigheter.
  - De egna aktiernas fördelning på olika aktieslag.
  - Löner och andra ersättningar till personal och ledande
    befattningshavare.
  - Dotterföretag.
  - Långfristiga skulder post för post och vilka skulder som
    säkerheter har ställts för.
  - Säkerheter uppdelade på sådana som har ställts till förmån för
    företaget självt och sådana som har ställts till förmån för
    koncernföretag m fl.
  - Lån till ledande befattningshavare i ett koncernföretag eller lån
    som ha lämnats med särskilt tillstånd.
  - Fördelningen av de anställda på kvinnor och män och på olika
    länder.

 • För samtliga företag införs en del nya eller ändrade krav på att lämna notupplysningar. Det gäller bl a:
  - Sådana lån till ledande befattningshavare som har skrivits av
    eller inte krävts in.
  - Summan av företagets eventualförpliktelser (ersätter ansvarsförbindelser).
  - Säkerheter, garantier och ekonomiska åtaganden till förmån för
    intresseföretag och gemensamt styrda företag.
  - Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.
  - Exceptionella intäkter och kostnader.

 • För större företag ändras kraven på att lämna notupplysningar om:
  - Räntebeloppets storlek om ränta har aktiverats vid beräkningen
    av anskaffningsvärdet för en tillgång.
  - Värdejusteringar som har skett uteslutande av skatteskäl.
  - De egna aktiernas kvotvärde.
  - Uppskjuten skatt.
  - Disposition av företagets vinst eller förlust.

 • Man inför en generell princip om väsentlighet som innebär att lagens bestämmelser om utformningen av balans- och resultaträkningarna, värdering, upplysningar och konsolidering inte behöver följas i det enskilda fallet om följden av detta inte är väsentlig. Man klargör att information, ensam eller sammantagen med annan information, ska anses vara väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet kan antas påverka de beslut som en användare av redovisningen fattar baserat på informationen.

 • Man inför nya eller ändrade definitioner av gemensamt styrt företag, ägarintresse och intresseföretag:

  - Med gemensamt styrt företag avses en juridisk person som två
    eller flera parter enligt ett avtal utövar ett gemensamt
    bestämmande inflytande över.
  - Ägarintresse definieras som ett innehav av andelar i ett annat
    företag som är avsett att främja verksamheten i ägarföretaget
    genom att skapa en varaktig förbindelse med det andra företaget.
    Ett innehav av minst 20 % av kapitalet i det andra företaget ska
    anses utgöra ett ägarintresse om inte något annat framgår av
    omständigheterna.
  - Om ett företag har ett ägarintresse i en juridisk person och
    utövar ett betydande inflytande över dess driftsmässiga och
    finansiella styrning är den juridiska personen ett intresseföretag
    till företaget om det inte är ett dotterföretag eller ett gemensamt
    styrt företag.

 • Ägarintressen ska särredovisas i balansräkningen. Det samma gäller fordringar hos och skulder till de företag som ägarintressena finns i.

 • Om en tillgång, avsättning eller skuld tas upp i fler än en post i balansräkningen, ska upplysning lämnas om förhållandet antingen under den post där den tas upp eller i not.

 • Möjligheten att redovisa poster inom linjen tas bort. Istället införs ett krav på att i not lämna upplysningar om eventualförpliktelser och ställda säkerheter.

 • Den nuvarande presumtionsregeln som anger att nyttjandeperioden för immateriella anläggningstillgångar antas vara högst fem år tas bort. Immateriella anläggningstillgångar ska istället som huvudregel skrivas av under sin beräknade nyttjandeperiod. Om nyttjandeperioden för aktiverade utvecklingsutgifter och goodwill inte kan fastställas med rimlig grad av säkerhet ska den anses uppgå till fem år.

 • Utgifter för forskning får inte tas upp som en tillgång.

 • Det införs regler om att företag som aktiverar utgifter för eget utvecklingsarbete samtidigt ska överföra balanserade vinstmedel med ett motsvarande belopp till en särskild fond för utvecklingsutgifter som har karaktär av bundet eget kapital.

 • Posterna extraordinära intäkter och kostnader tas bort från uppställningsformerna för resultaträkningen. Istället ska notupplysningar lämnas om exceptionella intäkter och kostnader.
 • När det gäller förvaltningsberättelsen föreslår man främst följande ändringar:
  - Kravet på upplysningar om viktiga händelser som har inträffat
    efter räkenskapsårets slut i förvaltningsberättelsen slopas.
    I stället ska dessa upplysningar lämnas i not.
  - Upplysningar om förändringar i eget kapital ska i fortsättningen
    redovisas i förvaltningsberättelsen.

 • Man föreslår även bl a följande ändringar beträffande koncernredovisning:
  - Möjligheten att redovisa andelar i dotterföretag med
    poolningsmetoden tas bort.
  - Så kallade minoritetsintressen ska i koncernbalansräkningen
    redovisas under en post som benämns innehav utan
    bestämmande inflytande. Vinst- eller förlustbelopp som hänför sig
    till minoritetsintressen ska i koncernresultaträkningen redovisas
    som vinst eller förlust hänförlig till innehav utan bestämmande
    inflytande.
  - Möjligheten att tillämpa partiell eliminering av internvinster
    tas bort.
  - Upplysningar om förändringar i koncernens sammansättning får
    även lämnas i form av en justerad jämförande balansräkning
    och justerad jämförande resultaträkning.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2015.

Här hittar du propositionen: regeringen.se

Mia Goksöyr

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKELARKIV  
Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
  Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Artiklar 2011  
Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän