Sidan publicerades senast 2015-09-22
Logga ekonomi-info
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ARTIKLAR »   Artiklar 2015 »   Förutsättningar för att vara en beskattningsbar person »   

Förutsättningar för att vara en beskattningsbar person

Den 1 juli 2013 infördes begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet i momslagen. Samtidigt slopades bl a begreppen yrkesmässig verksamhet, näringsidkare och företagare. Ändringarna gjordes för att uppnå en bättre överensstämmelse mellan momslagen och EU:s momsdirektiv. Med beskattningsbar person avses den som, oavsett på vilken plats, självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet, oberoende av dess syfte eller resultat.

Skatteverket (SKV) får många frågor om förutsättningarna för att någon ska anses vara en beskattningsbar person och vad som krävs för att bevisa att förutsättningarna är uppfyllda. I ett ställningstagande redogör SKV för sin uppfattning om vilka konkreta förutsättningar som ska vara uppfyllda och vilken bevisning som behövs för att styrka dessa förutsättningar när det är fråga om verksamheter som gränsar till det privata. Där framgår bl a följande:
  • De konkreta förutsättningar som ska vara uppfyllda för att en person ska vara en beskattningsbar person är att verksamheten bedrivs självständigt och med avsikt/syfte att fortlöpande tillhandahålla varor eller tjänster mot ersättning. Den som vill bli betraktad som en beskattningsbar person ska kunna bevisa med objektiva omständigheter att förutsättningarna är uppfyllda.

  • Verksamheten bedrivs självständigt under förutsättning att den inte bedrivs inom ramen för ett anställningsavtal eller ett annat rättsligt förhållande som skapar ett anställningsförhållande. SKV har närmare redogjort för bedömningen av självständighetskriteriet i ett ställningstagande från 2014.

  • Begreppet fortlöpande innebär enligt SKV att syftet ska vara att sälja varor eller tjänster kontinuerligt och med viss frekvens. Bedömningen av om kravet på fortlöpande försäljningar är uppfyllt ska enligt SKV:s uppfattning göras utifrån vad som är normalt för den typ av verksamhet som bedrivs och vad det är för varor eller tjänster som tillhandahålls.

  • En person som säljer, hyr ut eller på annat sätt utnyttjar sina privata tillgångar är som huvudregel inte en beskattningsbar person. Sådan försäljning eller uthyrning sker normalt inte fortlöpande. För att det ska vara fråga om fortlöpande tillhandahållanden och därmed ekonomisk verksamhet anser SKV att syftet ska vara att försäljningen, uthyrningen eller utnyttjandet av tillgången sker med en kontinuitet och frekvens som är jämförbar med hur en motsvarande ekonomisk verksamhet normalt bedrivs. Det förutsätter att personen vidtar aktiva åtgärder för att få intäkter av egendomen och att verksamheten därmed bedrivs på ett affärsmässigt sätt.

  • Tillhandahållande av varor och tjänster mot ersättning förutsätter att det finns ett direkt samband mellan den vara eller tjänst som tillhandahålls och ersättningen för denna.

  • Förutsättningarna för att vara en beskattningsbar person ska kunna styrkas med objektiva omständigheter. Objektiva omständigheter är något vars existens går att konstatera, t ex inköp av inventarier, ingångna försäljningsavtal, lokalinnehav mm.

  • Bevisningen ska göra sannolikt att förutsättningarna för att vara en beskattningsbar person är uppfyllda, dvs det finns inget krav på att det ska vara helt klarlagt att förutsättningarna är uppfyllda. För verksamheter som gränsar till det privata kan dock höga krav ställas på de objektiva omständigheterna för att bevisningen ska nå upp till nivån "sannolikt".

  • Objektiva omständigheter kan ha olika bevisvärde. Man talar om starkt och svagt bevisvärde. I vissa fall kan det räcka med en enda objektiv omständighet för att göra sannolikt att det är fråga om en beskattningsbar person medan det i andra fall kan behövas betydligt fler omständigheter. I ställningstagandet ges exempel på objektiva omständigheter som har betydelse för bedömningen av om en person är en beskattningsbar person när det är fråga om verksamheter som gränsar till privat verksamhet.
Här hittar du ställningstagandet: skatteverket.se

Mia Goksöyr

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKELARKIV  
Artiklar 2019  
Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
  Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Artiklar 2011  
Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän