Sidan publicerades senast 2018-12-19
Logga ekonomi-infoLina Baker

Skatteexpert, Hogia 

Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ARTIKLAR »   Artiklar 2018 »   Skattenyheter från årsskiftet »   

Skattenyheter från årsskiftet

Efter årsskiftet träder ett antal nya skatteregler i kraft som berör hela företagssektorn. Bakgrunden till de nya reglerna bygger på tvingande EU-regler och syftar främst till att minska skatteflykten. Hogias skatteexpert Lina Baker listar viktiga regelförändringar som du som företagare behöver känna till.

Bolagsskatten sänks

Bolagsskatten och expansionsfondskatten sänks från 22% till 20,6 %. Bolagsskatten kommer dock under de första två åren, 2019-2020, att vara 21,4 %.

Begränsning av ränteavdrag

En generell begränsning av ränteavdrag införs för företag i form av en s.k. EBITDA-regel som baseras på ett företags rörelseresultat före finansiella poster, skatter och avskrivningar. Regeln innebär att avdrag för negativa räntenetto begränsas till 30 % av EBITDA. Företag får däremot, oberoende av EBITDA, göra avdrag för negativ räntenetto upp till 5 miljoner kronor och tillämpas per koncern.

Avdragsförbud mot hybrida missmatchningar

För att undvika skatteplanering p.g.a. olikheter i nationell lagstiftning införs ett avdragsförbud för ränteutgifter vid vissa gränsöverskridande situationer för företag som är i intressegemenskap med varandra.

Interna lån

Reglerna om begränsning av ränteavdrag för vissa interna lån som motverkar aggressiv skatteplanering snävas in och blir mer träffsäkra.

Skatteregler om finansiella leasingavtal införs

Vid finansiell leasing ska företag med mer än 1 miljon kronor i sammanlagd leasingavgift per år behandla en del av leasingavgiften som ränta. Enligt huvudregel ska räntedelen vara den räntan som framgår av leasingavtalet. Framgår inte räntan av leasingavtalet eller är den inte marknadsmässig ska räntedelen beräknas enligt en alternativregel som är utformad med koncernredovisningsreglerna som förebild.

Ränteutgifter får inte räknas in i anskaffningsvärdet för vissa tillgångar

Skattemässigt får inte ränteutgifter räknas in i anskaffningsvärdet och aktiveras för inventarier, byggnader eller markanläggningar.

Primäravdrag för hyreshus

Det införs ett så kallat primäravdrag för hyreshus som innebär att, utöver ordinarie värdeminskningsavdrag, får ytterligare 12 % av utgifterna för ny-, till- eller ombyggnad göras inom en sexårsperiod från det att hyreshuset färdigställts d.v.s. med 2 % per år.

Höjd schablonintäkt på periodiseringsfonder

Schablonintäkten på ingående periodiseringsfonder ska beräknas utifrån 100 procent av statslåneräntan istället för tidigare 72 procent. Liksom tidigare ska statslåneräntan som lägst anses vara 0,5 %.

Specialregler för återföring av periodiseringsfonder

För att balansera den lägre skatten höjs återföringen av periodiseringsfonder. Avsättningar till periodiseringsfond som görs innan 1 jan 2019 ska återföras med 103 procent av avdraget för beskattningsår som påbörjas 2019 - 2020, och med 106 % av avdraget för beskattningsår som börjar 2021. Avsättningar som görs efter 31 dec 2019 men före 1 jan 2021 ska återföras med 104 procent av avdraget för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020.


För mer information se regeringen.se


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


ARTIKELARKIV  
Artiklar 2019  
  Artiklar 2018  
Artiklar 2017  
Artiklar 2016  
Artiklar 2015  
Artiklar 2014  
Artiklar 2013  
Artiklar 2012  
Artiklar 2011  
Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän