Sidan publicerades senast 2017-06-13
Logga ekonomi-info
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ORDLISTA »   Årsredovisning »   

Årsredovisning

En årsredovisning är den samlade informationen från ett företag eller en myndighet om det ekonomiska resultatet och verksamhetens resultat för räkenskapsåret. Årsredovisningen innehåller information om resursförbrukningen och företagets / myndighetens tillgångar och skulder. En årsredovisning är mer omfattande än ett årsbokslut. Båda regleras innehållsmässigt av Årsredovisningslagen, se mer information nedan. Ett bolags årsredovisning ska, till skillnad från ett årsbokslut, offentliggöras hos Bolagsverket (länka till Bolagsverket). För stiftelser ska årsredovisningen offentliggöras hos den länsstyrelse som är tillsynsmyndighet för stiftelsen.

Årsredovisningslagen

Årsredovisningslagen (1995:1554), förkortas ofta ÅRL, har bland annat till syfte att företagets rapportering så långt som möjligt blir jämförbar och enhetlig. Årsredovisningslagen gäller företag som ska avsluta räkenskaperna med en årsredovisning. En årsredovisning ska innehålla: balansräkning, resultaträkning, tilläggsupplysningar, förvaltningsberättelse, finansieringsanalys (gäller större företag). Följande företag ska varje räkenskapsår avsluta bokföringen och upprätta en årsredovisning: aktiebolag, ekonomiska föreningar och sådana handelsbolag som ägs av minst en juridisk person värdepappersbolag och försäkringsföretag (enligt särskilda lagar) bokföringsskyldiga stiftelser.

Enligt Årsredovisningslagen ska en årsredovisning bestå av följande:

  1) en förvaltningsberättelse (är en översikt av företagets resultat, verksamhet och ställning och en förvaltningsberättelse ska återge sådant som inte går att återge i balans- och resultaträkningen – till exempel företagets utveckling och diverse betydelsefulla händelser),
  2) en resultaträkning (visar som namnet antyder ett företags eller en myndighets resultat genom en sammanställning av företagets/myndighetens intäkter och kostnader under räkenskapsåret),
  3) en balansräkning (vilken visar företagets ekonomiska ställning, såsom tillgångar, eget kapital och skulder vid en viss specifik tidpunkt, ofta den sista dagen på räkenskapsåret),
  4) en finansieringsanalys (obs: endast för större företag)
  5) noter
  6) en revisionsberättelse

FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän