Sidan publicerades senast 2017-06-13
Logga ekonomi-info
Dela på facebook Klicka här för att dela pÃ¥ twitter
 
Startsidan »   ORDLISTA »   Investering »   

Investering

En investering ses (inom finansvärlden) som en kapital- eller resursförbrukning som medför betalningskonsekvenser över en längre tidsperiod. Investeringsbesluten är därför långsiktiga och investeringens anskaffningskostnad tas upp som anläggningstillgångar på balansräkningen. Investeringens kostnader fördelas genom avskrivningar på den ekonomiska livslängden. Vissa investeringar med långsiktiga konsekvenser kan skattemässigt kostnads-föras direkt. Ur kalkylsynvinkel är en satsning med långsiktiga betalningskonsekvenser en investering både när den aktiveras (förs upp på plan) och när den kostnadsförs direkt. Ur bokföringsmässig synvinkel är satsningen emellertid en investering enbart när den bokförs som anläggningstillgång.

Ytterligare om investering

Att investera är att fördela pengar (ibland en annan resurs, såsom till exempel tid). Inom finansvärlden kallas den förväntade framtida nyttan av en investering avkastning. Avkastning kan bestå av kapitalvinst och / eller kapitalavkastning, inklusive utdelningar, räntor, hyresintäkter etc.  Om tillgången är tillgänglig till ett pris värt att investera, förväntas den normalt att antingen generera intäkter eller att stiga i värde, så att den kan säljas till ett högre pris (eller båda).

Investerares förväntningar

Investerare förväntar sig i allmänhet högre avkastning från mer riskfyllda investeringar. Finansiella tillgångar sträcker sig från låg risk, låg avkastning, till dem med högre risk och högre förväntad avkastning. Investerare, särskilt nybörjare, är ofta rekommenderade att anta en investeringsstrategi och diversifiera sin portfölj. Diversifiering har den statistiska effekten att minska den totala risknivån.

Investeringskalkyler

Varje beslutsfattare har ett behov av ett väl genomtänkt beslutsunderlag vid varje investeringstillfälle. Vid investeringskalkylering redovisas skillnaden mellan hur det är i den aktuella situationen utan investering (det s k nollalternativet) och hur resultatet blir om man genomför tänkt investering. Många gånger behöver kalkylerna revideras på grund av ändrade förutsättningar. Kalkylens huvudsyfte är att vara ett hjälpmedel och redskap inför ett investeringsbeslut. Investeringar är en typ av resursutnyttjande och kapitalanvändning som påverkar företagets ekonomiska situation ett antal år framåt i tiden. Alla investeringsprojekt bör både utgiftskalkyleras och lönsamhetskalkyleras. Utgiftskalkylering innebär en förteckning över alla utgifter som beräknas uppstå i samband med investeringen. För investeringar som genererar intäkter bör även en eller flera lönsamhetskalkyler upprättas. Underlaget inför ett investeringsbeslut bör även omfatta en investeringsbudget. Investeringsbudgeten i sin tur kommer så småningom att ingå i företagets totala budget för kommande verksamhetsperiod.

På engelska: investment


FÅ ALLA NYHETER DIREKT I DIN MEJL


Copyright © 1999-2019 Hogia


Tipsa en vän